Zasady i Warunki

Styczeń 01, 2020

Przed rozpoczęciem korzystania ze strony http://helpmehemp.org („Usługa”) obsługiwanej przez HelpMEHemp (Ltd) („nas”, „my”, „przeczytaj” niniejsze Warunki i zasady („Warunki”, „Warunki”), lub „nasz”).

Twój dostęp do Usługi i korzystanie z niej jest uzależnione od akceptacji i przestrzegania niniejszych Warunków. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób, które chcą uzyskać dostęp lub korzystać z Usługi.

Uzyskując dostęp lub korzystając z Usługi, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią warunków, nie masz uprawnień dostępu do Usługi.

Komunikacja

Tworząc Konto w naszym serwisie, zgadzasz się na subskrypcję biuletynów, materiałów marketingowych lub promocyjnych oraz innych informacji, które możemy wysłać. Możesz jednak zrezygnować z otrzymywania od nas wszystkich lub wszystkich tych informacji, podążając za linkiem rezygnacji z subskrypcji lub instrukcjami podanymi w wysyłanych przez nas wiadomościach e-mail.

Zakupy

Jeśli chcesz kupić dowolny produkt lub usługę udostępnioną za pośrednictwem Usługi („Zakup”), możesz zostać poproszony o podanie pewnych informacji związanych z Twoim Zakupem, w tym między innymi numeru karty kredytowej, daty ważności karty kredytowej, swój adres rozliczeniowy i informacje o wysyłce.

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: (i) masz prawo do korzystania z dowolnej karty kredytowej lub innej metody płatności w związku z dowolnym zakupem; oraz (ii) informacje, które nam dostarczasz, są prawdziwe, poprawne i kompletne.

Usługa może wykorzystywać usługi stron trzecich w celu ułatwienia płatności i zakończenia zakupów. Przesyłając swoje dane, dajesz nam prawo do dostarczania tych informacji stronom trzecim zgodnie z naszą Polityką prywatności.

Dostępność, błędy i nieścisłości

Stale aktualizujemy ofertę produktów i usług w Usłudze. Możemy doświadczyć opóźnień w aktualizacji informacji na temat Usługi i naszych reklam na innych stronach internetowych. Informacje znajdujące się w Serwisie mogą zawierać błędy lub nieścisłości i mogą nie być kompletne lub aktualne. Produkty lub usługi mogą być niedokładnie wycenione, opisane niedokładnie lub niedostępne w Usłudze i nie możemy zagwarantować dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji znalezionych w Usłudze.

W związku z tym zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub aktualizacji informacji oraz do korekty błędów, niedokładności lub pominięć w dowolnym momencie bez uprzedzenia.

Treść

Nasza usługa umożliwia publikowanie, łączenie, przechowywanie, udostępnianie i inne udostępnianie niektórych informacji, tekstu, grafiki, filmów lub innych materiałów („Treść”). Ponosisz odpowiedzialność za Treści, które publikujesz w Serwisie lub za jego pośrednictwem, w tym za jego legalność, wiarygodność i odpowiedniość.

Zamieszczając Treści w Serwisie lub za jego pośrednictwem, oświadczasz i gwarantujesz, że: (i) Treści należą do Ciebie (jesteś jej właścicielem) i / lub masz prawo do korzystania z niej oraz prawo do przyznania nam praw i licencji zgodnie z postanowieniami niniejsze Warunki oraz (ii) że zamieszczanie Treści w Serwisie lub za jego pośrednictwem nie narusza praw do prywatności, praw do wizerunku, praw autorskich, praw umów lub jakichkolwiek innych praw jakiejkolwiek osoby lub podmiotu. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia konta wszystkich osób naruszających prawa autorskie.

Użytkownik zachowuje wszelkie swoje prawa do wszelkich Treści przesyłanych, publikowanych lub wyświetlanych w ramach Usługi lub za jej pośrednictwem oraz jest odpowiedzialny za ochronę tych praw. Nie bierzemy żadnej odpowiedzialności i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za Treści, które Ty lub osoby trzecie publikują w Serwisie lub za jego pośrednictwem. Jednakże, publikując Treści za pomocą Usługi, dajesz nam prawo i licencję na używanie, modyfikowanie, publiczne wykonywanie, publiczne wyświetlanie, powielanie i rozpowszechnianie takich Treści w ramach Usługi i za jej pośrednictwem. Zgadzasz się, że ta licencja obejmuje prawo do udostępnienia Twojej Treści innym użytkownikom Serwisu, którzy mogą również korzystać z Twojej Treści zgodnie z niniejszymi Warunkami.

HelpMEHemp (Ltd) ma prawo, ale nie obowiązek monitorowania i edytowania wszystkich treści dostarczanych przez użytkowników.

Ponadto treści znalezione w tej usłudze lub za jej pośrednictwem są własnością HelpMEHemp (Ltd) lub są wykorzystywane za zgodą. Nie możesz rozpowszechniać, modyfikować, przekazywać, ponownie wykorzystywać, pobierać, publikować, kopiować ani wykorzystywać wspomnianej Treści, w całości lub w części, w celach komercyjnych lub w celach osobistych, bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody od nas.

Konta

Tworząc konto u nas, gwarantujesz, że jesteś powyżej wieku 18 i że informacje, które nam podasz są dokładne, kompletne i aktualne przez cały czas. Niedokładne, niekompletne lub nieaktualne informacje mogą spowodować natychmiastowe usunięcie konta w Usłudze.

Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego konta i hasła, w tym między innymi ograniczenie dostępu do komputera i / lub konta. Użytkownik zgadza się przyjąć odpowiedzialność za wszelkie działania lub działania podejmowane w ramach konta i / lub hasła, niezależnie od tego, czy jest ono związane z naszą Usługą, czy z usługą strony trzeciej. Musisz natychmiast nas powiadomić, gdy dowiesz się o naruszeniu bezpieczeństwa lub nieautoryzowanym użyciu Twojego konta.

Użytkownik nie może wykorzystywać jako nazwy użytkownika nazwy innej osoby lub podmiotu, która nie jest zgodnie z prawem dostępna do użytku, nazwy lub znaków towarowych podlegających jakimkolwiek innym osobom lub podmiotom innym niż podmiot, bez odpowiedniego upoważnienia. Nie możesz używać jako nazwy użytkownika nazwy obraźliwej, wulgarnej lub obscenicznej.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług, zamykania kont, usuwania lub edytowania treści lub anulowania zamówień według naszego wyłącznego uznania.

Własność intelektualna

Usługa i jej oryginalna treść (z wyłączeniem Treści dostarczanych przez użytkowników), funkcje i funkcje są i pozostaną wyłączną własnością HelpMEHemp (Ltd) i jej licencjodawców. Usługa jest chroniona prawem autorskim, znakiem towarowym i innymi przepisami zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i za granicą. Nasze znaki towarowe i strój handlowy nie mogą być używane w połączeniu z jakimkolwiek produktem lub usługą bez uprzedniej pisemnej zgody HelpMEHemp (Ltd).

Linki do innych stron internetowych

Nasza usługa może zawierać linki do stron internetowych lub usług stron trzecich, które nie są własnością ani nie są kontrolowane przez HelpMEHemp (Ltd)

HelpMEHemp (Ltd) nie ma kontroli i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki stron internetowych lub usług stron trzecich. Nie gwarantujemy ofert żadnego z tych podmiotów / osób ani ich stron internetowych.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że HelpMEHemp (Ltd) nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na takich treściach, towarach lub usługach dostępnych na stronie lub za pośrednictwem takich witryn lub usług stron trzecich.

Usilnie radzimy zapoznać się z warunkami i polityką prywatności stron internetowych lub usług stron trzecich, które odwiedzasz.

Zakończenie

Możemy rozwiązać lub zawiesić twoje konto i pasek dostępu do Usługi natychmiast, bez uprzedzenia i odpowiedzialności, według naszego wyłącznego uznania, z dowolnego powodu, bez ograniczeń, w tym między innymi z naruszenia Warunków.

Jeśli chcesz zamknąć swoje konto, możesz po prostu zaprzestać korzystania z Usługi.

Wszystkie postanowienia Warunków, które ze względu na ich charakter powinny przetrwać rozwiązanie, pozostają w mocy po rozwiązaniu, w tym między innymi z zastrzeżeniem warunków własności, zrzeczenia się gwarancji, odszkodowania i ograniczenia odpowiedzialności.

Odszkodowanie

Zgadzasz się bronić, zabezpieczyć i zabezpieczyć HelpMEHemp (Ltd) oraz jej licencjobiorców i licencjodawców, a także ich pracowników, kontrahentów, agentów, urzędników i dyrektorów przed wszelkimi roszczeniami, odszkodowaniami, zobowiązaniami, stratami, zobowiązaniami, kosztami lub długami oraz koszty (w tym między innymi opłaty adwokackie), wynikające z: a) korzystania i dostępu do Usługi przez ciebie lub dowolną osobę korzystającą z twojego konta i hasła; b) naruszenie niniejszych Warunków lub c) Treść opublikowana w Usłudze.

Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku HelpMEHemp (Ltd) ani jego dyrektorzy, pracownicy, partnerzy, agenci, dostawcy lub podmioty stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie, przypadkowe, specjalne, wynikowe lub karne szkody, w tym między innymi utratę zysków, danych, wykorzystanie , wartości firmy lub innych wartości niematerialnych, wynikających z (i) dostępu do lub korzystania z lub niemożności dostępu do Usługi lub korzystania z niej; (ii) wszelkie zachowania lub treści osób trzecich w Serwisie; (iii) wszelkie treści uzyskane z Usługi; oraz (iv) nieautoryzowany dostęp, wykorzystanie lub zmiana Twoich transmisji lub treści, czy to na podstawie gwarancji, umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania) lub innej teorii prawnej, niezależnie od tego, czy zostaliśmy poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód, a nawet jeżeli okaże się, że środek zaradczy przedstawiony w niniejszym dokumencie nie spełnił swojego podstawowego celu.

Klauzula

Korzystasz z Usługi na własne ryzyko. Usługa świadczona jest „TAK JAK JEST” i „JAK JEST DOSTĘPNA”. Usługa jest świadczona bez jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym, między innymi, dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, nienaruszalności lub przebiegu świadczenia.

HelpMEHemp (Ltd) jej spółki zależne, stowarzyszone i licencjodawcy nie gwarantują, że a) Usługa będzie działać nieprzerwanie, bezpiecznie lub będzie dostępna w dowolnym momencie lub miejscu; b) wszelkie błędy lub wady zostaną poprawione; c) Usługa jest wolna od wirusów lub innych szkodliwych elementów; lub d) wyniki korzystania z Usługi spełnią Twoje wymagania.

Wyłączenia

Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie niektórych gwarancji lub wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody następcze lub przypadkowe, więc powyższe ograniczenia mogą nie mieć zastosowania.

Prawo

Niniejsze Warunki podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem Ohio, Stany Zjednoczone, bez względu na przepisy kolizyjne.

Nasze niewykonanie jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie będzie uważane za zrzeczenie się tych praw. Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne przez sąd, pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostaną w mocy. Niniejsze Warunki stanowią całość umowy między nami dotyczącej naszej Usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze umowy, które mogliśmy mieć między nami a dotyczące Usługi.

Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany lub zamiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Jeśli zmiana jest istotna, zapewniamy powiadomienie z wyprzedzeniem co najmniej 15 przed wprowadzeniem nowych warunków. Co stanowi istotną zmianę, zostanie określone według naszego wyłącznego uznania.

Kontynuując dostęp do naszej Usługi lub korzystasz z niej po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian, wyrażasz zgodę na związanie się zrewidowanymi warunkami. Jeśli nie zgadzasz się na nowe warunki, nie masz już uprawnień do korzystania z Usługi.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące niniejszych Warunków, skontaktuj się z nami.